• สำนักงานจัดหางาน.
 • สำนักงานจัดหางาน.
  iMac
  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัดนครราชสีมา
  From: doe
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:31:55
  View(s): 346 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  สถานการณ์ สถิติ ข้อมูลจำนวนประชากร แรงงานต่างด้าว ที่มาขออนุญาตทำงาน
  From: doe
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:31:18
  View(s): 670 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.