• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
  iMac
  คู่มือ รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง(Passport)ประเภทหนังสือเดินทาง
  From: mig
  Posted: 28 ส.ค. 2561 เวลา 22:31:33
  View(s): 352 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  รายละเอียดการอนุญาตให้เข้าเมือง VISA แต่ละประเภท
  From: mig
  Posted: 30 ธ.ค. 2559 เวลา 10:30:44
  View(s): 373 / Comment(s): 3
  More
  iMac
  ช่องทางการติดต่อ ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  From: mig
  Posted: 28 ธ.ค. 2559 เวลา 15:05:00
  View(s): 328 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีแรงงานต่างด้าง ชาวต่างชาติทั่วไป
  From: mig
  Posted: 28 ธ.ค. 2559 เวลา 10:19:19
  View(s): 395 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ข้อมูลการปฏิบัติงาน สถิติข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย
  From: mig
  Posted: 27 ธ.ค. 2559 เวลา 11:30:20
  View(s): 366 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.