• สำนักทะเบียนราษฎร์.
 • สำนักทะเบียนราษฎร์.
  iMac
  ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับ ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว
  From: ocr
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:30:06
  View(s): 314 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ข้อมูลจำนวนประชากรชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าวที่มาลงทะเบียน
  From: ocr
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:29:42
  View(s): 390 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.