• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.
  iMac
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:39:23
  View(s): 3292 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  เกณฑ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับกระทรวง/สสจ./สสอ.
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:38:41
  View(s): 1757 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ข้อมูลจํานวนคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว และผู้ติดตาม ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:37:39
  View(s): 294 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:37:16
  View(s): 500 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยชาวต่างชาติ
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:36:40
  View(s): 308 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  ข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดนครราชสีมา
  From: pho
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:36:17
  View(s): 272 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.