• บ้านนารีสวัสดิ์.
 • บ้านนารีสวัสดิ์.
  iMac
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:54:05
  View(s): 925 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  สถิติ ข้อมูลจำนวนประชากร ที่ได้รับการดูแลของหน่วยงาน แบ่งตามกลุ่มอายุ เพศ และ เชื้อชาติ คนต่างชาติทุกประเภท กรณีการได้รับการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
  From: nsc
  Posted: 7 มิ.ย. 2561 เวลา 16:57:33
  View(s): 96 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  รายละเอียดการเข้ารับริการ บทบาทหน้าที่ ในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมาย
  From: nsc
  Posted: 1 ก.พ. 2560 เวลา 14:25:44
  View(s): 90 / Comment(s): 3
  More
  iMac
  ช่องทางการติดต่อ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านนารีสวัสดิ์
  From: nsc
  Posted: 23 ม.ค. 2560 เวลา 10:47:52
  View(s): 384 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.