Dashboard

ประชาสัมพันธ์

SSO Claim Korat ปีงบประมาณ 2563

  ข้อมูลที่นำเข้าแล้วถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบ โปรแกรมจะตรวจสอบให้อัตโนมัติทุกวัน เวลา 00.05 น.

สถานพยาบาลส่ง SSO Claim 3 แม่ข่าย   ปี พ.ศ.   


สถานพยาบาลส่ง SSO Claim 3 แม่ข่าย แยกรายเดือน

ส่งเบิก (ราย)

ส่งเบิก (บาท)

จัดสรร (ราย)

จัดสรร (บาท)